เว็บน่าสนใจ

 1  พระไตรปิฎก
tipitaka.bodhidhara.net

http://tipitaka.bodhidhara.net
อ่านพระไตรปิฎก บนเว็บ
 2  วัดท่ามะโอ (ลำปาง) http://www.wattamaoh.org
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ
  • อภิธัมมัตถสังคหะ
  • อานาปานทีปนี
  • มหาสติปัฏฐานสูตร
  • สัจจสังเขป
  • และอื่นๆ
แปล/รจนาโดยพระคันธสาราภิวงศ์ (พระอาจารย์สมลักษณ์)
 3  เว็บสติปัฏฐาน ๔ http://www.sati99.com
เว็บสติปัฏฐาน ๔ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่วิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วัดภัททันตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 4  บ้านธัมมะ http://www.dhammahome.com
บ้านธัมมะ - มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 5  โพธิยาลัย http://www.bodhiyalai.org
พระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน -- ท่านสามารถ ดาวน์โหลด หรือ ฟัง พระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านได้
 6  vipassana.info http://vipassana.info
The site has books written by Nina Van Gorkom and some material for learning Pali.
 7  Tipitaka Network http://www.tipitaka.net
If you want to learn Pali look here.
 8  84000.org http://84000.org
พระไตรปิฏกออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎกฉบับธรรมทานได้
 9  ลานธรรมเสวนา http://www.larndham.net
 10  พระไตรปิฎก
ออน์ไลน์
http://www.tipitaka.com
พระไตรปิฎก ออน์ไลน์
 11  ศึกษาพระไตรปิฎก http://www.learntripitaka.com
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านพระไตรปิฎกได้
ดาวน์โหลดพระไตรปิฎก
 12  Digital Dictionary of South Asia http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/pali
The Pali Text Society's Pali-English dictionary